1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere aanbieding van PromTrade International, iedere overeenkomst tussen PromTrade International en de koper en alle handelingen ter uitvoering van een overeenkomst tussen PromTrade International en de koper.
1.2 De toepasselijkheid van door de koper gebruikte inkoop- of andere voorwaarden wordt door PromTrade International uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt PromTrade International niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de koper.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover PromTrade International een order van de koper schriftelijk aanvaardt of indien uitvoering aan een order wordt gegeven.
 
3. Wijzigingen en aanvullingen
3.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
3.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in art. 3.1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.
 
4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor PromTrade International geldende omstandigheden, zoals ondermeer valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, kosten van grondstoffen en halffabrikaten. Indien deze omstandigheden, na het sluiten van de overeen komst doch voor de aflevering, wijzigen en PromTrade International dit niet heeft kunnen voorzien, heeft PromTrade International het recht, onder opgave van de daaruit voortvloeiende kosten, de prijs dienovereen komstig te wijzigen.
 
5. Betaling
5.1 Betaling door de koper van de koopsom en elk ander gefactureerd c.q. door hem verschuldigd bedrag dient netto, zonder enige korting, inhouding of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
5.2 Indien op enig moment bij PromTrade International gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de koper, heeft PromTrade International het recht, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen dat de koopprijs geheel of gedeeltelijk wordt vooruitbetaald of dat de koper een deugdelijke zekerheid stelt.
5.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van PromTrade International op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5.4 De koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van een betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%, verschuldigd.
5.5 Indien de koper ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalings termijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is de koper verplicht PromTrade International alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De door de koper te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 
6. Afleveringstermijn
6.1 De door PromTrade International opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor PromTrade International geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan PromTrade International verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door PromTrade International zoveel mogelijk in acht worden genomen.
6.2 De afleveringstermijn gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt, als hiervoor bedoeld in artikel 2.2. Indien PromTrade International voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de koper moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van PromTrade International, doch niet eerder dan op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt.
6.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de koper geen recht op enige schade vergoeding. De koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de koper gerechtigd de betreffende order te annuleren, mits hij hiervan aan PromTrade International schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van PromTrade International om binnen 3 we ken na ontvangst van de kennisgeving de goederen alsnog aan de koper af te leveren.
6.4 PromTrade International heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 
7. Aflevering en risico
7.1 De aflevering van de goederen, de bepaling omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdracht-bevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.f. en in al zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.
7.2 Indien de hiervoor in artikel 7.1 bedoelde condities niet zijn overeengekomen, gaat het risico van de goederen en de verpakking steeds op de koper over op het tijdstip, waarop de goederen gereed zijn voor verzending en zal de aflevering van de goederen steeds geschieden voor rekening en risico van de koper.
7.3 Indien de koper de goederen of voor de goederen uitgegeven documenten niet op het afgesproken tijdstip afneemt of in ontvangst neemt, dan zal de koper zonder inge bre ke stelling in verzuim zijn. In dat geval is PromTrade International gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan of aan een derde te verkopen. De koper blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) ver schuldigd, eventueel verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.
 
8. Inspectie en reclame
8.1 De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door de koper of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Eventuele reclames over gebreken aan de goederen, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor op de orderbevestiging of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen tien dagen na aankomst van de goederen schriftelijk aan PromTrade International worden medegedeeld.
8.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de goederen aan PromTrade International worden gemeld.
8.4 Indien reclames niet tijdig schriftelijk door of vanwege de koper aan PromTrade International worden medegedeeld, vervallen alle eventuele aanspraken van de koper jegens PromTrade International.
8.5 Indien de koper enig gebrek constateert, is de koper verplicht om het gebruik of de installatie van de betreffende goederen onverwijld te staken. De koper zal alle door PromTrade International voor onderzoekvan het gebrek gewenste medewerking verlenen, ondermeer door PromTrade International in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van bewerking, installatie c.q. gebruik.
8.6 Tot het tijdstip waarop PromTrade International met retournering van de goederen heeft ingestemd staat het de koper niet vrij uit eigen beweging de goederen te retourneren. Indien PromTrade International met retournering van de goederen instemt, verstrekt zij de koper een retourneringsnummer, dat hij dient te vermelden op de retourbon. Indien de koper tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken aan de goederen, komen de vrachtkosten van het retourneren, voor zover deze redelijk zijn, voor rekening van PromTrade International.
8.7 De koper kan ter zake van reclames over gebreken van goederen geen rechten jegens PromTrade International doen gelden indien de goederen niet op juiste wijze zijn gebruikt en/of zolang de koper enige verplichting jegens PromTrade International niet is nagekomen.
8.8 De koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van goederen waarvan om welke reden dan ook door PromTrade International geen controle op de reclame kan plaats hebben.
8.9 Indien de koper tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken aan de goederen, is de daaruit voor PromTrade International voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 11 omschrevenverplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering, met in achtneming van de overige bepalingen van artikel 11.
8.10 Gebreken terzake van een afzonderlijke partij goederen, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven de koper slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst, wanneer instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst in redelijkheid niet van de koper kan worden verlangd.
 
9. Overmacht
9.1 Indien PromTrade International door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden. Ingeval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als PromTrade International als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
9.3 Onder overmacht van PromTrade International wordt verstaan: elke van de wil van PromTrade International onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel ofgedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van PromTrade International kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door PromTrade International of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enig van overheidswege te verkrijgen vergunning.
9.4 PromTrade International zal de koper zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de koper nadat de koper al hetgeen hij terzake van de goederen aan PromTrade International verschuldigd is of zalworden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele vergoedingen terzake van de goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden.
10.2 Voordat de eigendom van de goederen op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd de goederen te verkopen of af te leveren, te vervreemden, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De koper is in dat geval slechts gerechtigd de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
10.3 Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op de koper is overgegaan, zal koper PromTrade International onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen.
10.4 Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling zal de koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms) rechten van PromTrade International.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Voorzover de goederen door PromTrade International aan de koper zijn verkocht op basis van de door de toeleverancier van PromTrade International verstrekte kwaliteitsomschrijving, is PromTrade International tot niet meer gehouden dan in deze kwaliteitsomschrijving is aangegeven.
11.2 Behoudens opzet of grove schuld van PromTrade International of haar leidinggevend personeel is de aansprakelijkheid van PromTrade International jegens de koper, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot de koopprijsvan de goederen.
11.3 Behoudens opzet of grove schuld van PromTrade International of haar leidinggevend personeel is zij nimmer aansprakelijk voor enige andere, directe of indirecte schade van de koper of derden, waarondermede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
11.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van PromTrade International of haar leidinggevend personeel, zal de koper PromTrade International vrijwaren voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesses, verband houdende met de goederen c.q. voortvloeiende uit het gebruik van goederen.
 
12. Ontbinding
12.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de koper is de koper in verzuim en is PromTrade International gerechtigd zonder in gebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling naar het oordeel van PromTrade International voldoende zeker is gesteld en/of overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat PromTrade International tot enige schadevergoeding jegens de koper zal zijn gehouden, en onverminderd de PromTrade International verder toekomende rechten.
12.2 In de hiervoor in artikel 12.1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van PromTrade International op de koper onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar en is de koper gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle onbetaald gebleven goederen.
 
13. Toepasselijk recht - bevoegde rechter
13.1 Op de overeenkomst tussen PromTrade International en de koper en deze algemene voorwaarden, die daarvan deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande dat PromTrade International het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de koper aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
13.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn op 9 december 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34319713.